Pieteikuma anketa

Saskaņā ar Biedrības statūtiem, Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura pastāvīgi un ne mazāk kā 3 gadus strādā restaurācijas teorijā vai praksē, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un anketu papildus informācijai var lejupielādēt šeit.
Aizpildītu un parakstītu pieteikumu jāiesniedz Sarmītei Gaismiņai Vecpilsētas ielā 7, Rīgā.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.